Biodiversiteit

Dit onderwerp gaat over de biodiversiteit in Nederland. Onder dit onderwerp wordt informatie verstrekt over de populatie boerenlandvogels, het aantal diersoorten (de fauna), de instandhouding van habitattypen (habitatrichtlijnsoorten), de verandering in en bedreiging van dier- en plantensoorten (volgens de Rode lijst) en de ontwikkeling in populatie van broed- en niet-broedvogels (in relatie tot de vogelrichtlijn), gerelateerd aan de land- en tuinbouw.