Disclaimer

Laatste update: 30 november 2022
Op deze website vindt u informatie over de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel. Daarnaast geeft deze website toegang tot onderliggende bronnen en data.

Herkomst data
De gegevens op deze website zijn door Wageningen Economic Research geschikt gemaakt voor gebruik. Dat betekent dat de gegevens tot op zekere hoogte zijn bewerkt. Hier wordt onder meer het categoriseren, classificeren, (niet uitputtend) valideren, visualiseren, combineren en verrijken van data verstaan. Onder bewerking wordt uitdrukkelijk niet het onderzoeken van de feitelijke juistheid van de gegevens verstaan. Wageningen Economic Research staat niet garant voor de beschikbaarheid, actualiteit en continuïteit van de onderliggende datasets. Wageningen Economic Research behoudt zich het recht voor om in afstemming met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de op of via deze website verstrekte informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Hoewel Wageningen Economic Research ernaar streeft juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, geeft Wageningen Economic Research geen garantie, expliciet of stilzwijgend, dat de op of via deze website verstrekte informatie juist, volledig of actueel is. De gegevens kunnen niet worden beschouwd als professioneel advies. Beslissingen die worden genomen op basis van de informatie zijn voor rekening en risico van de gebruiker. De totstandkoming van diensten op basis van de aangeboden datasets en het risico van bedrijfsschade die daaruit voortvloeit, zijn voor rekening en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van, of het vertrouwen op, de gegevens en informatie afgeleid van deze website, inclusief verlies of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover toegestaan bij wet. Wageningen Economic Research is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde of onbelemmerde toegang tot gegevens die de website aanbiedt. Wageningen Economic Research is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van de website.

Intellectueel eigendom
Op de informatie van de website is de Creative Commons licentie voor naamsvermelding van toepassing. Als onderdeel hiervan is het verplicht bij hergebruik te vermelden dat de gegevens afkomstig zijn van de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel en daarbij de onderliggende databron te noemen. Het is echter niet de bedoeling dat de indruk wordt gewekt dat Wageningen Economic Research instemt met het werk of gebruik van het werk. De rechthebbende behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en datasets (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's).

Toepasselijk recht
Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien vertalingen van de disclaimer of deze website discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, prevaleert de versie in de Nederlandse taal.

Amendement
Wageningen Economic Research behoudt zich het recht voor om, in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de op of via deze website verstrekte informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Auteursrechten op foto's
Op deze website is gebruik gemaakt van foto's waar geen auteursrechten op rusten. De foto's zijn afkomstig van de Mediatheek Rijksoverheid.