Fauna van natuurgebieden en agrarisch land

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Er is een afnemende trend in het aantal diersoorten dat leeft in natuurgebieden op land

In deze indicator zijn 87 inheemse soorten opgenomen die voorkomen in natuurgebieden op het land. Die soorten bestaan uit zoogdieren, broedvogels, reptielen en vlinders. Per omgevingssoort is de trend van de ontwikkeling van de soorten vastgesteld. De fauna van natuurgebieden op land bestaat uit de typen natuurgebieden bos, hei, duin en extensief beheerde graslanden. Daarnaast wordt op deze pagina de trend in fauna op agrarisch land getoond. Bij fauna op agrarisch land zijn 45 inheemse kenmerkende soorten van het agrarisch gebied opgenomen. De selectie beslaat de soortgroepen broedvogels, zoogdieren en dagvlinders.

Natuurgebieden

Grafiek wordt geladen...

Er is een afnemende trend van het aantal diersoorten dat leeft in natuurgebieden.

Soort natuurgebieden

Grafiek wordt geladen...

Er is een afnemende trend van diersoorten die leven in open natuurgebieden, duinen en bos. De daling is wel afgezwakt ten opzichte van de periode tot 2008. De trend voor fauna in bosgebieden is vamaf 2001 stijgende, maar het niveau in 2021 ligt nog onder het niveau van het referentiejaar 1990.

Agrarisch gebied

Grafiek wordt geladen...

Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. De afname doet zich vooral voor bij vogels en dagvlinders.