Staat van instandhouding van Habitatrichtlijn

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: 6 Jaarlijks

De staat van instandhouding van habitattypen is vaker ongunstig dan van vogelsoorten

De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verplichten de lidstaten van de Europese Unie (EU) om een gunstige staat van zowel habitattypen (leefgebieden) als soorten te behouden of te herstellen. De staat van instandhouding wordt vastgesteld aan de hand van de status en trends in de verspreiding, populatieomvang van de soort, de kwaliteit van het leefgebied en het toekomstperspectief. Voor habitattypen gaat het om de verspreiding, oppervlakte, structuur en functie en het toekomstperspectief.

Soorten en typen

De staat van instandhouding van habitattypen is vaker ongunstig dan van vogelsoorten.

Soorten

Het grootste deel van de soorten uit de habitatrichtlijn kent een ongunstige Staat van Instandhouding. Bij 14% van de soorten is de ontwikkeling gunstig.

Typen

Het grootste deel van habitattypen kent een ongunstige Staat van Instandhouding. Bij 21% van deze typen ontwikkelt de trend zich wel gunstig.