Vogelrichtlijn

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: 6 Jaarlijks

De helft van de broedvogels kent een positieve trend in de ontwikkeling van de populatie

De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verplichten de lidstaten om een gunstige staat van zowel habitattypen als soorten te behouden of te herstellen. De staat van instandhouding wordt vastgesteld aan de hand van de status en trends in de verspreiding, populatieomvang van de soort, de kwaliteit van het leefgebied en het toekomstperspectief. Lidstaten moeten elke zes jaar aan de Europese Unie rapporteren over de kort- en langjarige trends in termen van populatieomvang en verspreiding.

Broedvogels

Grafiek wordt geladen...

De meeste soorten broedvogels vallen in de groep met positieve trend in ontwikkeling van de populatie op lange termijn, maar ten opzichte van korte termijn stijgt het aandeel soorten met een negatieve trend.

Niet-broedvogels

Grafiek wordt geladen...

De lange termijn trend voor niet-broedvogels is gunstiger dan die voor broedvogels.