Boerenlandvogels

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

Het aantal boerenlandvogels gaat aanzienlijk achteruit 

De landelijke selectie van kenmerkende broedvogels van het boerenland gebeurt volgens de methode die ook op Europese schaal wordt gehanteerd. De beschrijving is terug te vinden bij de European Bird Census Council (EBCC). Het betreft vogels die in de broedtijd meer voorkomen in agrarisch gebied dan in andere terreintypen. Er zijn 27 soorten opgenomen in de Nederlandse boerenlandvogel-indicator. De aantallen zijn ontleend aan de landelijke broedvogelmeetprogramma's van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Boerenland

Het aantal boerenlandvogels in Nederland neemt jaarlijks verder af.

Hoofdgroepen

Het aantal vogels van het open boerenland neemt sterker af dan het aantal vogels van erf en struikgewas (struweel).

Dalers

De afname van het aantal vogels verschilt sterk per soort.

Soorten

De index van grauwe gors, zomertortel en kemphaan is sterk afgenomen. Roodborsttapuit en putter zijn sinds 1990 relatief het sterkst in aantal toegenomen.