Aantal dieren

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Tweemaal per jaar

In 2022 is er een kleine toename van het aantal melkgeiten

Deze indicator geeft het aantal dieren weer dat is opgenomen in de CBS-landbouwtelling. In de landbouwtelling wordt het aantal dieren vermeld zoals aanwezig op 1 april, tenzij er sprake is van tijdelijke leegstand. In recente jaren werden de dieraantallen overgenomen uit registers zoals het I&R of het KIP-systeem. Bij een aantal diersoorten wordt bij leegstand per 1 april het jaargemiddelde van het voorgaande jaar opgenomen in plaats van 0 dieren, zodat het bedrijf toch standaardopbrengsten (SO) krijgt toegewezen en in de telling wordt meegenomen (ondergrens: € 3.000 SO). Per bedrijf is ook bekend wat het werkelijke aantal dieren per 1 april was. Met name bij vleeskuikens is het verschil in aantal dieren per telmoment groot vanwege de regelmatige leegstand.

Mutatie

Grafiek wordt geladen...

In 2022 is ten opzichte van 2021 het aantal melkgeiten licht toegenomen. Bij de andere dieren was er een krimp, die met -3% bij de fokzeugen het grootst was.

Index

Grafiek wordt geladen...

Bij melkgeiten en vleeskalveren is er in de loop der tijd een toename te zien in het aantal, bij andere diersoorten is er na een piek in de jaren tachtig of negentig sprake van een afname.

Aantal

Grafiek wordt geladen...

Het aantal dieren per onderscheiden diersoort loopt sterk uiteen. Vleeskuikens zijn wat aantal dieren betreft de koploper met ongeveer 46 miljoen dieren. Melkgeiten vormen de kleinste groep, met krap een half miljoen dieren.

Provincie

Grafiek wordt geladen...

Voor de meeste diersoorten geldt dat het zwaartepunt in de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant ligt. Het aantal melkkoeien is het grootst in de provincie Friesland.