Aantal dieren

Laatste update: 7 december 2023 Update frequentie: Tweemaal per jaar

In 2023 is er een afname van het aantal vleeskuikens

Deze indicator geeft het aantal dieren weer dat is opgenomen in de CBS-landbouwtelling. In de landbouwtelling wordt het aantal dieren vermeld zoals aanwezig op 1 april, tenzij er sprake is van tijdelijke leegstand. In recente jaren werden de dieraantallen overgenomen uit registers zoals het I&R of het KIP-systeem. Bij een aantal diersoorten wordt bij leegstand per 1 april het jaargemiddelde van het voorgaande jaar opgenomen in plaats van 0 dieren, zodat het bedrijf toch standaardopbrengsten (SO) krijgt toegewezen en in de telling wordt meegenomen (ondergrens: € 3.000 SO). Per bedrijf is ook bekend wat het werkelijke aantal dieren per 1 april was. Met name bij vleeskuikens is het verschil in aantal dieren per telmoment groot vanwege de regelmatige leegstand.

Mutatie

Grafiek wordt geladen...

In 2023 is ten opzichte van 2022 het aantal leghennen van ouder dan 18 weken, melkgeiten en melkkoeien licht toegenomen. Bij de vleeskuikens, fokzeugen, vleesvarkens en vleeskalveren was er sprake van een krimp.

Index

Grafiek wordt geladen...

Bij melkgeiten en vleeskalveren is er in de loop der tijd een toename te zien in het aantal, bij andere diersoorten is er na een piek in de jaren tachtig of negentig sprake van een afname.

Aantal

Grafiek wordt geladen...

Het aantal dieren per onderscheiden diersoort loopt sterk uiteen. Vleeskuikens zijn wat aantal dieren betreft de koploper met ongeveer 41 miljoen dieren. Melkgeiten vormen de kleinste groep, met krap een half miljoen dieren.

Provincie

Grafiek wordt geladen...

Voor de meeste diersoorten geldt dat het zwaartepunt in de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant ligt. Het aantal melkkoeien is het grootst in de provincie Friesland.