Aantal land- en tuinbouwbedrijven

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Tweemaal per jaar

In 2022 zijn er in totaal 50.975 agrarische bedrijven in Nederland

Deze indicator geeft het aantal bedrijven weer dat is opgenomen in de CBS-landbouwtelling. Het gaat daarbij om bedrijven met een standaardopbrengst (SO) van minimaal € 3000. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Het totale aantal bedrijven is in de loop der tijd sterk teruggelopen, tot 50.975 in 2022.

Groepen

Grafiek wordt geladen...

Van de 9 onderscheiden groepen heeft de groep melkveebedrijven de meeste bedrijven. In 2022 is er sprake van een trendbreuk in de typering doordat het aantal paarden en pony's niet meer wordt uitgevraagd. Nu is van die bedrijven alleen het areaal grasland bekend en worden ze ingedeeld bij akkerbouwbedrijven in plaats van bij overige graasdierbedrijven.

Gestopt

Grafiek wordt geladen...

Het aantal bedrijven in de groepen glastuinbouwbedrijven en varkensbedrijven is sinds 2000 relatief het sterkst teruggelopen.