Stikstofbalans cultuurgrond

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

De totale aanvoer van stikstof in de landbouw in Nederland bedraagt in 2020 346 kg stikstof per ha cultuurgrond

Deze indicator toont gegevens over de bodembalans van mineraal stikstof, uitgedrukt per ha cultuurgrond. Het gaat om cijfers over de aanvoer naar landbouwgrond (via dierlijke mest, kunstmest, luchtdepositie en overige aanvoer) en de afvoer vanaf landbouwgrond (via stikstofvervluchtiging bij mesttoediening en afvoer via gewassen). Het verlies naar de bodem is gelijk aan het verschil tussen aan- en afvoer. Voor cultuurgrond is dezelfde definitie gebruikt als bij de CBS-landbouwtelling: grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van een landbouwbedrijf en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk of blijvend) grasland.

Balans

De totale aanvoer van stikstof in de landbouw in Nederland bedraagt in 2020 346 kg stikstof per ha cultuurgrond. Dat is bijna 200 kg minder dan in 1992.

Aanvoer

De totale aanvoer van stikstof bestaat voor een groot deel uit aanvoer van dierlijke mest. In 2020 betreft dat 197 kg per ha. Via kunstmest wordt 121 kg per ha aangevoerd, vanuit luchtdepositie 19 kg per ha en uit overige aanvoer 9 kg per ha.

Afvoer

De afvoer van stikstof via gewassen bedraagt in totaal in 2020 ruim 200 kg per ha, waarvan ruwvoer de grootste afvoerpost is. Van de resterende 146 kg per ha gaat 121 kg verloren in de bodem en de rest via vervluchtiging in de lucht.