Fosforbalans cultuurgrond

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

De totale aanvoer van fosfor in de landbouw in Nederland bedraagt in 2020 32 kg per ha cultuurgrond

Deze indicator toont gegevens over de bodembalans van fosfor (P), uitgedrukt per ha cultuurgrond. Het gaat om cijfers over de aanvoer naar landbouwgrond (via dierlijke mest, kunstmest en overige aanvoer) en de afvoer vanaf landbouwgrond (via gewassen). Het verlies naar de bodem is gelijk aan het verschil tussen aanvoer en afvoer. Voor de cultuurgrond is dezelfde definitie gebruikt als bij de CBS-landbouwtelling: grond die blijvend dan wel tijdelijk deel uitmaakt van een landbouwbedrijf en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk of blijvend) grasland.

Balans

De totale aanvoer van fosfor in de landbouw in Nederland bedraagt in 2020 32 kg per ha cultuurgrond. Dat is ruim de helft minder dan in 1990.

Aanvoer

De aanvoer van fosfor bestaat vooral uit aanvoer via dierlijke mest, in 2020 betreft dat 26 kg per ha. Via kunstmest wordt 2 kg per ha aangevoerd.

Afvoer

De grootste afvoerpost van fosfor uit de landbouw is ruwvoer, met 19 kg per ha in 2020. Het verlies naar de bodem lag tot het jaar 2000 boven de 20 kg per ha en bedraagt in 2020 5 kg per ha.