Leeftijd en opvolging in de land- en tuinbouw

Laatste update: 13 februari 2024 Update frequentie: Om de vier jaar

Van de 50-plussers in de primaire landbouw geeft de meerderheid aan een opvolger te hebben

De opvolgingssituatie per bedrijf wordt om de vier jaar uitgevraagd in de CBS-landbouwtelling, als onderdeel van de Gecombineerde Opgave. Bij de persoonlijke ondernemingen (dus niet bij de rechtspersonen) met een bedrijfshoofd van 51 jaar of ouder, wordt gevraagd of er een opvolger aanwezig is. De vraag wordt ook met 'ja' beantwoord als de opvolger al als bedrijfshoofd in het bedrijf deel neemt. Bij deze indicator wordt ook inzicht gegeven in het aantal bedrijven met een bedrijfshoofd dat jonger is dan 51 jaar en in bedrijven dat als rechtspersoon te boek staat. Dit in tegenstelling tot de indicator Opvolgingspercentage. In de CBS-landbouwtelling zijn ook bedrijven door CBS geschat. Voor de antwoorden op de vragen over de opvolging is voor die bedrijven geen schatting gemaakt. Bij de weergave van aandelen bedrijven zijn die geschatte bedrijven dan ook buiten beschouwing gelaten.

Tijdreeks

Grafiek wordt geladen...

Van de 50-plussers in de primaire landbouw geeft in 2023 bijna 40% aan nog geen opvolger te hebben.

Bedrijfsgrootte

Grafiek wordt geladen...

Vooral bij kleinere bedrijven is het aandeel 50-plussers zonder opvolger groot. Bij de zeer grote bedrijven komen veel rechtsvormen voor; daar is de vraag naar de opvolgingssituatie niet gesteld.

Provincie

Grafiek wordt geladen...

In 2023 is in Flevoland het aandeel bedrijven zonder opvolger lager dan in de andere provincies.

Groepen

Grafiek wordt geladen...

Vooral overige graasdierbedrijven en akkerbouwbedrijven hebben vaak geen opvolger.