Ammoniakuitstoot landbouw

Laatste update: 7 december 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De ammoniakuitstoot uit de landbouw daalt, maar minder snel dan in de jaren negentig

Deze indicator toont de uitstoot (emissie) van ammoniak (NH3 in de lucht, uitgedrukt in miljoen kg ammoniak. Er is onderscheid gemaakt tussen de volgende bronnen van ammoniak: aanwending van dierlijke mest, beweiding, kunstmest en stal en opslag. De bronnen verschillen per sector. De ammoniakemissie wordt berekend door de Emissieregistratie. Doel van de Emissieregistratie is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem. Het project levert zo de emissiegegevens voor de onderbouwing van het milieubeleid. Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal hoeveel stoffen de landbouw uitstoot in de lucht. Het gaat om alle stoffen uit de landbouw die in de Emissieregistratie voorkomen, waaronder broeikasgassen en stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken, zoals ammoniak en fijnstof. De uitstoot wordt berekend met het National Emission Model for Agriculture (NEMA), dat in Nederland is ontwikkeld. Het NEMA berekent de uitstoot van stoffen voor bijvoorbeeld stallen, mestopslag en het gebruik van mest. De ammoniakemissie wordt niet gemeten, maar berekend op basis van dieraantallen, stikstofexcretie, huisvestingssystemen en gebruikte manieren van verspreiden (uitrijtechnieken).

Landbouw

Grafiek wordt geladen...

De ammoniakuitstoot daalde tot ruim 106 kTon ammoniak in 2022. 

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel ammoniakuitstoot van de landbouw in het nationale totaal bedraagt ruim 88% in 2022.

Sectoren

Grafiek wordt geladen...

Ruim de helft van de ammoniakuitstoot uit de landbouw is afkomstig uit rundveemest.

Provincie

Grafiek wordt geladen...

De meeste ammoniakuitstoot uit de landbouw vindt plaats in Noord-Brabant en Gelderland.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

De meeste ammoniakuitstoot uit de landbouw vindt plaats in Noord-Brabant en Gelderland.